بازی سون واندرز Wonders 7

برای ۲ تا 7 بازیکن
مناسب 01 سال به بالا
زمان بازی حدود ۰1 تا 01 دقیقه
رهبر یکی از هفت شهر بزرگ دنیای باستان شوید منابع اصلی سرزمینتان را استخراج کنید، در مسیر پیشرفت قدم بردارید و روابط اقتصادی و
تجاری خودتان را در کنار قدرت نظامی تقویت کنید. با ساختن یکی از عجایب جهانی کاری کنید که ردپای شما در تاریخ باقی بماند.
محتویات بازی
 7 صفحه عجایب جهان
 7 کارت عجایب جهان
 94 کارت عصر اول
 94 کارت عصر دوم
 05 کارت عصر سوم
 94 نشانگر ) token ( درگیری
 49 سکه با ارزش 3
 94 سکه با ارزش 1
 دفترچه امتیاز
 قوانین بازی
 دو کارت “بازی دو نفره”


کلیت و هدف بازی
یک دور از بازی در سه عصر مختلف رخ می دهد و در هر عصر هم از یکی از دسته کارت های مربوط به آن عصر استفاده می شود )اول کارت
های عصر اول، بعد کارت های عصر دوم و در آخر کارت های عصر سوم(.
تمامی عصرها مثل هم بازی می شوند. در هر عصر بازیکنان می توانند بازی کردن 4 کارت شهر و سازه ی خود را ارتقا دهند.
در پایان هر عصر قدرت نظامی خود را با دو شهر همسایه یا همان بازیکن هایی که در دو طرف شما قرار دارند مقایسه کنید.
در پایان عصر سوم بازیکنان امتیارهایشان را می شمرند و بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده می شود.

شما بایستی در این بازی با ساختن سازه های مختلف و رقابت با باقیه بازیکنان تمدن خود و عجایب هفتگانه خود را به یک تمدن با شکوه تبدیل کنید.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.